Звіт керівника

Дошкільного навчального закладу (ясел - садка)комбінованого типу № 22 «Ластівка»

Білоцерківської міської ради Київської області

На виконання Наказу МОН України від 28.05.2005р. №55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» та на виконання Національної доктрини розвитку освіти, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності трудового колективу, батьківської громадськості.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають необхідний інвентар. Розвивальне середовище дитячого садка постійно оновлюється з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створюються сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність всього необхідного.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;
- спортивна зала;
- кабінет психолога;
- методичний кабінет;
- медичний кабінет
- кабінет учителя логопеда;
- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
- спортивний та ігрові майданчики.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://bilatserkva-dnz22.edukit.kiev.ua/

Кадрове забезпечення

Колектив дошкільного закладузабезпечений кадрами згідно штатного розкладу.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки на курси підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради Київському обласному інституті післядипломної освіти були направлені в цьому навчальному році слідуючі педагогічні працівники:

 Самусенко Л., – вихователь,
 Миронова Н.Ю., вихователь,
 Ладняк О.Л., – вихователь,
 Білоцерківець Л.В, вихователь,
 Гамарник О.В. – музичний керівник.
 Березенська А.С. – інструктор з фізкультури

Протягом року, з метою самоосвіти і підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки систематично опрацьовували і ознайомлювали вихователів з нововведеннями в педагогічній і діловій літературі. Даною роботою в закладі керує вихователь-методист Аксьонова А.В.

З метою якісного підвищення професійного рівня, відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації в 2018/2019 н.р. педагогічні працівники пройшли атестацію , а саме:

• Миронова Наталія Юріївна – (вихователь), присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
• Ладняк Оксана Леонідівна – (вихователь), присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
• Самусенко Леся Анатоліївна – (вихователь) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
• Білоцерківець Лариса Василівна – (вихователь) встановлено 11 тарифний розряд
• Гамарник Оксана Володимирівна – (музкерівник) встановлено 9 тарифний розряд

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2018/2019 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

1. Спрямувати педагогічну діяльність на роботу з соціалізації дітей в доросло – дитячому співавторстві.
2. Сприяти роботі з використання ігрових технологій як джерела розвитку успішності дитини в умовах нової концепції .
3. Удосконалювати роботу з розвитку комунікативно – мовленнєвої компетентності шляхом впровадження освітніх технологій.
4. Продовжувати роботу з якості та доступності фізичного, розвитку у контексті позитивного ставлення до себе та інших.

У 2018/2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми рівень знань дітей відповідає вимогам даних програм.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2018/2019 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

1. Організація діяльності ДНЗ у 2018 /2019 н.р.;
2. Гра, як джерело розвитку дітей;
3. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку.
4. Наступність ДНЗ та початкової школи: шляхи налагодження взаємодії.

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ДНЗ створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2018/2019 н.р. з вихованцями дошкільного закладу «Ластівка» були проведені різноманітні заходи та свята.

Головним підсумком освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

Протягом 2018/2019 навчального року робота практичного психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

На основі плану роботи практичного психолога ДНЗ «Ластівка» на 2018/2019 навчальний рік була проведена робота така робота:

· вивчення психологічної адаптації новоприбулих дітей;
· профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;
· психологічний супровід дітей раннього віку;
· психолого-педагогічне вивчення індивідуальних особливостей дітей та проведення розвивально-відновлювальної роботи на інтелектуальний розвиток та зменшення проявів небажаної форми поведінки в дітей;
· вивчення готовності дітей до навчання в школі;
· психологічна просвіта та підвищення психологічної компетентності вихователів та батьків;

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості.

Завідувач та медичні сестри Омельченко Н.І., Погорєлова Ю.В. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків є: перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, хвороби дітей.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі організовувалось таким чином, щоб забезпечити належний розвиток дітей дошкільного віку. Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. В раціон дітей були наявні слідуючі продукти: м’ясо свине, масло вершкове, олія, молоко, сир творожний, сир твердий, крупи). Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи.

Але нажаль спостерігались перебої з завезенням постачальником «Стартрейдінг» м’яса свинного, при відсутності м’яса в раціон вводили ковбасні вироби.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медична сестра.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.
· Організація догляду за дітьми.
· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
· Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ № 22 «Ластівка» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітнього процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання є одним із основних у діяльності завідувача. Багато проблем адміністрація ДНЗ намагається вирішувати, але є проекти з великими фінансовими затратами, які потребують залучень місцевих джерел фінансування.

Впродовж 2018/2019 навчального року поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось також за рахунок коштів благодійного фонду.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дошкільного закладу це успіхи всього колективу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності ДНЗ і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Зібратись разом - це початок, триматись разом - це прогрес, працювати разом - це успіх!

Кiлькiсть переглядiв: 159

Коментарi